Een programma is een gebieds- of themagerichte uitwerking van de omgevingsvisie en beschrijft de maatregelen voor een bepaald gebied of rond een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Het programma is daarmee uitvoeringsgericht.

Overheden kunnen ook gezamenlijke programma’s opstellen. Een aantal programma’s is verplicht vanuit het Rijk. Dit geldt voor het programma geluid, ook wel bekend als Actieplan Geluid. Daarnaast is het verplicht om een programma op te stellen bij dreigende overschrijding door een vastgestelde omgevingswaarde, zoals luchtkwaliteit (nationaal) of lokaal vastgestelde omgevingswaarden (in een omgevingsplan).

Tenslotte kan een gemeente zelf bepalen welke thema’s of gebieden ze wil opnemen in een programma. Het programma is een middel van het college met als uitgangspunt een doel te bereiken.