Met de komst van de Omgevingswet worden de huidige bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan per gemeente. Alle regels rond de fysieke leefomgeving komen terug in het omgevingsplan dat geldt voor het gehele grondgebied.

Het omgevingsplan geeft een integrale invulling aan maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie en gaat over meer thema’s dan alleen de fysieke leefomgeving, zoals ook het thema gezondheid. In het omgevingsplan is ruimte om per gebied te differentiëren: in het ene gebied een heldere normstelling en in een ander gebied juist binnen de landelijke kaders meer ruimte geven voor initiatieven vanuit de samenleving.

Ook na de invoering van de Omgevingswet is het mogelijk om af te wijken van het vastgestelde omgevingsplan, door middel van een omgevingsvergunning. Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.